Polityka Prywatności

Informacje ogólne.

Niniejszy dokument jest naszą ogólną deklaracją dotyczącą stosowanych zasad związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz ochroną praw podstawowych i wolności wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Dokument ten opisuje także sposoby realizacji tych praw oraz naszych obowiązków wynikających z przetwarzania danych osobowych.

Informacje o Administratorze.

Administratorem danych osobowych jest Oceanic sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot, Polska. Możesz się z nami skontaktować wysyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję pisemną na adres naszej siedziby lub wysyłając email na adres oceanic@oceanic.com.pl lub poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie WWW pod adresem https://www.oceanic.com.pl/kontakt/.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. W temacie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość email na adres iod@oceanic.com.pl lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres naszej siedziby.

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe jakie zbieramy i przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności mogą być przetwarzane w różnych, ściśle określonych przez nas celach.

Cele przetwarzania danych osobowych mogą być dostosowane i prezentowane w ramach określonego procesu lub kontekstu biznesowego związanego z realizowanymi przez nas działaniami.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach oraz Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy na naszych stronach WWW lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy w sposób manualny, poprzez upoważnione do tego osoby oraz w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany z wykorzystaniem komputerowych systemów informatycznych.

Zastosowanie odpowiednich technik i środków przetwarzania danych osobowych zależy od wymagań i możliwości sposobu realizacji danego procesu przetwarzania danych.

Dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio głównie w procesie gromadzenia dokumentów, przesłania formularzy elektronicznych, przekazywania wiadomości e-mail lub korespondencji pisemnej. Gromadzone w ten sposób dane osobowe zawierają przede wszystkim dane zadeklarowane przez osobę, której dotyczą.

Dane osobowe pozyskiwane pośrednio.

Dane osobowe pozyskujemy pośrednio głównie w trakcie korzystania z naszych stron WWW. Pozyskujemy w ten sposób przede wszystkim dane dostarczane przez przeglądarkę stron WWW lub urządzenie, z którego korzystasz łącząc się z siecią Internet. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z naszych stron WWW i służą nam do monitorowania zainteresowania naszymi produktami i ofertami, ulepszania zastosowanych rozwiązań czy dopasowywania treści i ofert produktów i usług. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego, czasu jaki spędzasz na naszych stronach WWW, ofert, które przeglądasz i wybierasz.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zawsze są powiązane z celami przetwarzania danych i dostosowane do nich. Za każdym razem zbierając dane osobowe będziemy wskazywali cele przetwarzania danych osobowych jakie zamierzamy realizować oraz powiązane z nimi podstawy prawne.

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane przede wszystkim na podstawie udzielonej zgody, w związku z podejmowaniem działań zmierzających do zawarcia umowy, w związku z realizacją umowy, w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa lub na podstawie uzasadnionego interesu.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach oraz klauzulach informacyjnych, które zamieszczamy na naszych stronach WWW lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika z celu dla jakiego dane te zostały zebrane i w jakim są przetwarzane oraz z podstawy prawnej ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, przetwarzane są przez nas do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją działań zmierzających do zawarcia umowy, przetwarzane są przez nas przez okres prowadzenia tych działań lub do momentu wniesienia i uznania sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami. a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy, przetwarzane są przez nas przez okres obowiązywania umowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami. a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa przetwarzane są przez nas przez okres wskazany lub wynikający z tych przepisów prawa, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji, a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzane są przez nas przez okres niezbędny do realizacji określonego celu lub do momentu wniesienia i uznania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach oraz klauzulach informacyjnych, które zamieszczamy na naszych stronach WWW lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe są udostępniane przede wszystkim naszym pracownikom zgodnie z uprawnieniami i upoważnieniami jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie.

Nasi pracownicy zostali przeszkoleni z obowiązujących zasad przetwarzania danych osobowych oraz obowiązujących przepisach prawa dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostali zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności.

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach i w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków lub uprawnień Administratora.

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszemu Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach oraz klauzulach informacyjnych, które zamieszczamy na naszych stronach WWW lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

Zgłaszanie żądań realizacji praw podmiotu danych.

Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby osoby, których dane dotyczą mogły bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw podmiotów danych wynikających z przepisów prawa w postaci pisemnej na adres naszej siedziby lub wysyłając email na adres oceanic@oceanic.com.pl lub poprzez przesłanie treści pisma w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie WWW pod adresem https://www.oceanic.com.pl/kontakt/.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.

Wszelkie żądania związane z realizacją Twoich praw należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora, w sytuacji, kiedy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający, tj. na zlecenie innego Administratora danych osobowych, przekażemy Ci odpowiednią informację w tym zakresie.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie w sposób automatyczny za pomocą udostępnionych mechanizmów lub w sposób manualny na podstawie odpowiedniego żądania przesłanego do nas zgodnie ze wskazanymi zasadami komunikacji.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing produktów i usług własnych. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość wyrażenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania danych.

Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z Usług lub naszych stron WWW w określony przez nas sposób.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Zapewniamy prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniając Ci na żądanie informacji o tym, jakie dane aktualnie posiadamy.

Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiając Ci przekazanie informacji o zmianie Twoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonali odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.

Prawo do usunięcia danych osobowych.

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi lub korzystania z udostępnionych przez nas usług i narzędzi lub usług naszych zaufanych partnerów.

Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych, jeżeli:

Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.

Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – np. marketingu produktów i usług własnych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego Administratora danych osobowych. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie zawsze będziemy w stanie zrealizować takie żądanie. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych w celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych.

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych.

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których stosowania jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych osobowych może być niezbędne do prawidłowej realizacji konkretnego działania, prawidłowego świadczenia usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia oraz wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne do ich realizacji. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz od nas odpowiednią informację bezpośrednio lub informacja ta będzie udostępniona w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia przez nas usług, spowodować zawieszenie lub rozwiązanie umowy lub uniemożliwić realizacją żądania czy zgłoszenia a także spowodować naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystamy z komputerowych systemów informatycznych, w których zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.

Działania jakie prowadzimy w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych mają za zadanie podnoszenie jakości, efektywności, wydajności realizowanych operacji przetwarzania danych oraz bezpieczeństwa informacji.

W określonych przypadkach komputerowe systemy informatyczne mogą podejmować zautomatyzowane decyzje wpływające na sposób przetwarzania danych osobowych oraz sposób realizacji praw przysługujących osobom których dane dotyczą. Dołożymy wszelkich starań, aby sytuacje takie były odpowiednio komunikowane, jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości w tym zakresie zgodnie z ustalonymi zasadami komunikacji.

Informacje o profilowaniu.

W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji oraz zwiększenia funkcjonalności naszych stron WWW i udostępnianych przez nas narzędzi gromadzimy i przetwarzamy informacje o sposobie w jaki Użytkownicy naszych stron WWW korzystają z naszej strony oraz jakimi produktami i usługami są zainteresowani.

Informacje wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty w tym również w celach związanych z marketingiem naszych produktów i usług.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy, głównie ze względu korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego. W takich przypadkach zostaną zastosowane wymagane przepisami środki bezpieczeństwa gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych oraz praw i wolności osób których dane dotyczą.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach oraz klauzulach informacyjnych, które zamieszczamy na naszych stronach WWW lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Zasady aktualizacji dokumentu.

Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz zmian w przepisach prawa będziemy aktualizować Politykę Prywatności o odpowiednie zapisy.

O wszelkich zmianach będziemy informować za pomocą naszych stron WWW poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie niniejszej Polityki Prywatności. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, możemy wysłać na udostępniony nam adres e-mail dodatkowe informacje lub wymagać ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobliwych oraz ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem informacji.

Postanowienia końcowe.

Dokument i opisane w nim zasady obowiązują z chwilą publikacji. Wszelkie odstępstwa od opisanych ogólnych zasad regulują inne dokumenty oraz szczegółowe zapisy przekazane w trakcie zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych procesów i operacji przetwarzania danych osobowych.

facebook arrow-right-long email-icon