Polityka przetwarzania danych osobowych w zakresie zgłaszania działań niepożądanych, których administratorem pozostaje OCEANIC S.A.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie, kod 81–736, przy ul. Łokietka 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317546, nr NIP 585-144-44-49

2. Oceanic S.A. nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

3. Informujemy, że posiada Pani/Pan:

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:

4. W przypadku danych przetwarzanych bezpośrednio przez OCEANIC S.A. informujemy, że ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO)

7. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu związanym z monitorowaniem działań niepożądanych w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2211) oraz w celach archiwalnych. W tym celu dane mogą zostać przekazane podmiotom działającym w imieniu i na zlecenie Oceanic, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejskiej Agencji Leków. W takim przypadku odbiorca Pani/Pana danych zobowiązany jest do ochrony przekazanych mu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a.) RODO oraz art. 6 ust. 1 c.) RODO oraz art. 9 ust. 2 i.) RODO w związku z wypełnianiem przez ADO obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

9. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej informacji, nie dłużej jednak niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

10.

a) Podanie danych przez osoby zobowiązane do dokonania zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz innych przepisów prawa.

b) Podanie danych przez pozostałe osoby jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia Pana/Pani zgłoszenia.

11. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem w formie pisemnej – na adres podany powyżej.