Polityka przetwarzania danych osobowych, których administratorem pozostaje OCEANIC S.A.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie, kod 81–736, przy ul. Łokietka 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317546, nr NIP 585-144-44-49
 2. Oceanic S.A. nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Informujemy, że posiada Pani/Pan:

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku danych przetwarzanych bezpośrednio przez Oceanic S.A. informujemy, że ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO).
Kategorie osób, których dane podlegają przetwarzaniu Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Odbiorcy danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych Zautomatyzowany sposób przetwarzania danych Kategorie odnośnych danych osobowych Źródło pochodzenia danych osobowych w przypadku pozyskania ich w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania podmiotów gospodarczych, z którymi OCEANIC S.A. nawiązał współpracę lub podjął rozmowy dotyczące potencjalnej współpracy Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy, analiza ofert. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO Przez okres podjętej współpracy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO Umowny, konsekwencją niepodania danych jest niepodjęcie współpracy Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail, NIP ogólnodostępne portale internetowe, KRS, CEiDG
Dane osobowe osób fizycznych, których kontrahent lub potencjalny kontrahent wskazał jako osoby do kontaktu. Utrzymanie kontaktu celem wykonywania lub zawarcia umowy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest w celu skutecznego wykonania umowy lub podjęcia współpracy Przez okres podjętej współpracy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO Umowny Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail Od kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta
Dane osobowe pracowników i współpracowników OCEANIC S.A. Wykonanie umowy o pracę/dzieło/zlecenie Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO, art. 6 ust. 1 c) RODO Przez okres zawarcia umowy o pracę/dzieło/zlecenie Umowny, konsekwencją niepodania danych jest nie zawarcie umowy Imię, Nazwisko, PESEL, adres, numer kontaktowy, e-mail, wizerunek
Dane osobowe stażystów/praktykantów odbywających staż/praktyki w OCEANIC S.A. wykonanie umowy o staż/praktyki Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO Przez okres wykonania umowy, Umowny, konsekwencją niepodania danych jest nie zawarcie umowy Imię, Nazwisko, PESEL, adres, numer kontaktowy, e-mail, wizerunek
Dane osobowe byłych pracowników i współpracowników, stażystów/praktykantów OCEANIC S.A. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO Przez okres 10 lat od ustania stosunku pracy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO Ustawowy Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail
Dane osobowe kandydatów i potencjalnych kandydatów na pracowników lub współpracowników OCEANIC S.A. Dane osobowe przetwarzane będą w celu potencjalnego zawarcia umowy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO Do podjęcia decyzji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy/współpracy, a po podjęciu tej decyzji przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO Warunek zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest nie zawarcie umowy Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail, zdjęcie profilowe Ogólnodostępne portale internetowe,
Dane osobowe osób fizycznych kontaktujących się z OCEANIC S.A. za pomocą systemów teleinformatycznych, w tym infolinii, Dane osobowe przetwarzane będą w celem odpowiedzi zwrotnej na kontakt Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, w celu odpowiedzi zwrotnej na kontakt, w celu marketingu bezpośredniego Niezbędny do nawiązania kontaktu oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych Warunek nawiązania kontaktu, konsekwencją niepodania danych jest brak kontaktu zwrotnego Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail,
Dane osobowe osób fizycznych dokonujących wejścia na teren fabryki OCEANIC S.A. Zachowanie bezpieczeństwa na terenie fabryki Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie fabryki, Firmy zajmujące się obsługą systemów ochrony i monitoringu działające na zlecenie OCEANIC S.A. Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych Warunek wejścia na teren fabryki, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wejścia do fabryki Imię, Nazwisko, wizerunek
Dane osobowe dokonujących reklamacji towarów lub usług OCEANIC S.A. Przeprowadzenie procedury reklamacyjnej Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO, art. 6 ust. 1 f) RODO, w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych umowny, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wszczęcia procedury reklamacyjnej Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail
Dane osobowe uczestników szkoleń organizowanych lub zlecanych przez OCEANIC S.A. przeprowadzenie szkoleń Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, art. 6 ust. 1 b) RODO Firmy organizujące szkolenia działające na zlecenie OCEANIC S.A. Przez czas trwania szkolenia, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO umowny, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail
Dane osobowe osób fizycznych biorących udział w konkursach organizowanych lub zlecanych przez OCEANIC S.A. Przeprowadzenie konkursu Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, celem przeprowadzenia konkursu, promującego ADO i jego produkty. Firmy organizujące konkursy działające na zlecenie OCEANIC S.A. Przez czas trwania konkursu, a po jego przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO warunek wzięcia udziału w konkursie, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail
Dane osobowe osób fizycznych – laureatów biorących udział w konkursach organizowanych lub zlecanych przez OCEANIC S.A. wydanie nagrody oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, art. 6 ust. 1 c) Właściwy Urząd Skarbowy Przez czas trwania konkursu, wydania nagrody a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO warunek wydania nagrody, konsekwencją niepodania danych jest niewydanie nagrody Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail, adres
Dane osobowe osób fizycznych – klientów sklepów internetowych OCEANIC S.A. wykonanie umowy sprzedaży Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO Przez okres zarejestrowania w sklepie internetowym, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO warunek zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zakupu produktów OCEANIC S.A. poprzez Internet Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail, adres
Dane osobowe osób fizycznych zgłaszających przypadki niepożądane powstałe w następstwie stosowania produktów OCEANIC S.A. Zgłoszenie do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach działań niepożądanych Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO Krajowy System Informowania o Kosmetykach Przez okres konieczny do osiągnięcia celów wynikających ze zgłoszenia działań niepożądanych, nie dłużej jednak niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Ustawowy, Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail
Dane osobowe akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, Realizacja uprawnień i obowiązków akcjonariuszy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO, art. 6 ust. 1 c) RODO Sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, Przez okres pozostawania akcjonariuszem, bądź pełnomocnikiem akcjonariusza ADO, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO Ustawowy Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail, adres
Dane osobowe osób fizycznych będących gośćmi lokali mieszkaniowych OCEANIC S.A. Organizacja pobytu gości w lokalach mieszkaniowych Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO Do czasu zakończenia pobytu w lokalach mieszkaniowych, a po ich zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO Warunek zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z lokali mieszkaniowych OCEANIC S.A. Imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, PESEL
Dane osobowe postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych w OCEANIC S.A. Skutecznego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i administracyjnej Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do skutecznej ochrony interesów OCEANIC S.A. Sądy, właściwe organy administracji publicznej Przez czas trwania postępowań a po ich zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO Ustawowy Imię, Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, NIP Sądy, urzędy, CEIDG, KRS
Dane osobowe osób, które kontaktują się ze sklepem biutiq (www.biutiq.pl) poprzez adres e-mail kontakt@biutiq.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celem odpowiedzi zwrotnej na kontakt Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – w celu odpowiedzi zwrotnej na kontakt Niezbędny do nawiązania kontaktu oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych Warunek nawiązania kontaktu, konsekwencją niepodania danych jest brak kontaktu zwrotnego Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail L’biotica sp. z o.o.